Cultureel centrum De Cour hanteert de algemene bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburgen- en Concertgebouwdirecties (VSCD).
Deze voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar bij info of hier als pdf te downloaden.

Privacy Statement
Cultureel centrumDe Cour respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar gasten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens vinden wij een belangrijke zaak. Gegevens die door onze gasten aan ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn uw naam, geslacht, uw NAW-gegevens (naam-adres-woonplaats), uw telefoonnummer en uw e-mailadres. De persoonsgegevens die worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. U kunt zich als betrokkene te allen tijde beroepen op het recht op inzage en verzet.

Doel van de gegevensverwerking
Cultureel centrumDe Cour verzamelt persoonsgegevens van personen die bij Cultureel centrumDe Cour kaarten kopen, reserveringen plaatsen of anderszins producten of diensten van Cultureel centrumDe Cour afnemen, van bezoekers van Cultureel centrum De Cour website.
• om gasten de door hen gekochte kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen en om hen nader te kunnen (laten) informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor de gast kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven);
• voor direct marketing activiteiten van Cultureel centrumDe Cour , in het bijzonder om de gast te kunnen informeren over Cultureel centrumDe Cour , de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen;
• voor interne statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden;
• om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op Cultureel centrumDe Cour van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

E-mail
Onder meer bij het bestellen van kaarten of reservering via de website vult u zelf uw gegevens in op een speciaal elektronisch formulier op de website van Cultureel centrumDe Cour

Bewaren gegevens
Cultureel centrum De Cour respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld, dit geldt ook voor het kaartverkoopsysteem via Cultureel centrumDe Cour van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de daaraan in wet- en regelgeving gestelde eisen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Beveiliging
Cultureel centrumDe Cour heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of tegen inzage door onbevoegden.

Cookies
Cultureel centrum De Cour maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. De website www.decour.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en de bezoekersaantallen te monitoren d.m.v. Google Analytics. Cultureel centrum De Cour gebruikt deze data alleen geanonimiseerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres.

Contact
Voor vragen over het privacybeleid van Cultureel centrumDe Cour en in verband met de verwerking door Cultureel centrumDe Cour van uw gegevens, kunt u zich richten tot:

Cultureel centrum De Cour
Markstraat 6
4844 CR Terheijden
Tel 076-8886463

Overeenkomsten met betrekking tot uw gegevens worden altijd schriftelijk aangegaan met partijen die bevestigen dat zij zich aan de geldende wettelijke bepalingen zullen houden.

Copyrights
Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door Cultureel centrumDe Cour. De teksten, afbeeldingen, fotomateriaal, geluidsbestanden, animatiebestanden, audiovisuele bestanden en de wijze waarop deze op de website van Cultureel centrumDe Cour worden weergegeven, alsmede de opmaak van de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze objecten mogen niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cultureel centrumDe Cour . Onder verveelvoudiging/openbaarmaking wordt tevens begrepen het plaatsen van genoemde objecten op andere websites.

Merkrechten
Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot namen, logo’s en beeldmerken en andere onderscheidingsmiddelen van voorstellingen berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden ten aanzien van de voorstelling, bij Cultureel centrumDe Cour , de aan haar gelieerde vennootschappen of bij (andere) derden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan deze onderscheidingsmiddelen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cultureel centrumDe Cour.

Wijzigen statement
Dit privacy statement kan door Cultureel centrumDe Cour worden aangepast zonder dat de gast daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het aangepaste reglement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Cultureel centrumDe Cour .

Cultureel centrumDe Cour
Markstraat 6
4844 CR Terheijden
Tel 076-8886463

Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van Cultureel centrum De Cour zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Terheijden, 28 dec 2018